Skip Navigation LinksAna Sayfa > Avrupa Birligi Çevre Faslı > TAIEX-RTP

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP)


1. Geçmiş
Bölgesel Eğitim Programı (RTP), TAIEX mekanizmasının bir parçasıdır. Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü’nün Kurumsal Yapılanma Birimi tarafından uygulanmaktadır.
Bölgesel Eğitim Programı’nın (RTP) anahtar hedef grubu, bölgesel ve yerel yönetim otoriteleri, düzenleyici kuruluşları ve müfettişleri içerir. Bölgesel Eğitim Programı (RTP) aynı zamanda ilgili paydaşları, iş dünyasını ve sivil toplum kuruluşlarını da hedeflemektedir.
Bölgesel Eğitim Programı (RTP) 2002 yılında başlatılmıştır ve şu anda, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Kıbrıs, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya, Slovenya ve Slovakya’da aktif durumdadır. Bölgesel Eğitim Programı (RTP) asistanlığını, aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne de sağlamaktadır.
Devam eden Bölgesel Eğitim Programı (RTP) kapsamında; tüketici haklarının korunması, çevre, gıda güvenliği, fikri mülkiyet hakları, kamu alımları, sosyal politika ve ulaştırma başlıkları yer almaktadır.


2. Bölgesel Eğitim Programının (RTP) Etkisi
Bölgesel Eğitim Programı (RTP) tarafından, 2002 yılından bu yana, 800 eğitim programı organize edilmiştir. Bölgesel Eğitim Programı (RTP)’nin, faydalanıcı ülkelerde yaklaşık olarak 200 aktif Bölgesel Eğitim Programı (RTP) Uzmanı bulunmaktadır. Bölgesel Eğitim Programı (RTP) tarafından, 2004 yılından bu yana ise, 27,000’den fazla katılımcıya ulaşan 500’den fazla seminer organize edilmiştir.
Bölgesel Eğitim Programı (RTP) tarafından sunulan teknik yardımın pozitif sonuçları arasında “en iyi uygulamanın” üye arasında değişimi ve bölgedeki farklı paydaşlar arasında “ileri ağların kurulumu” yer almaktadır.
Söz konusu teknik yardım, bölgelerin uygulamada ve yürütmede karşı karşıya kaldığı sorunları kapsayan müktesebatın spesifik bölümlerine hedeflenmiş yardımı içerir. Bölgesel Eğitim Programı (RTP) Uzmanı ve onun bölgesinin yönetimi “mükemmeliyet merkezi” haline getirilerek fayda sağlanacaktır. Buna ek olarak; bölgesel ve yerel otoriteler, bu eğitim fırsatlarını, ilgili paydaşları, müktesebata bağlı olarak ulusal mevzuattaki son değişiklikler hakkında bilgilendirmede kullanabilirler.
Ayrıca, Bölgesel Eğitim Programı (RTP); bölgesel ve yerel otoritelerin, müktesebatın spesifik bölümlerinin uygulanmasındaki yükümlülükleri hakkında bilgilendirilme ile, ülkenin katılım stratejisini ilerletmesine yardımcı olan başka bir araç olarak görülebilir. Dolayısıyla, Bölgesel Eğitim Programı (RTP), müktesebatın (NPAA) benimsenmesi için ulusal programı tamamlamaktadır ve uygulanmasını kolaylaştıracaktır.
Son olarak, “eğitimcinin eğitimi”nin artan etkisi çok önemlidir ve bu durum Bölgesel Eğitim Programı (RTP)’nin geniş etki alanını göstermektedir.


3. Amaç
Bu bölüm, Bölgesel Eğitim Programı (RTP)’nin hedeflerini ve bu hedeflere nasıl ulaşılacağını kapsamlı bir şekilde açıklamayı ortaya koymaktadır ve mantıksal çerçeve yaklaşımına dayanmaktadır.

İhtiyaç Değerlendirmesi
Bölgesel ve yerel otoriteler müktesebatın uygulanmasında ve yaptırımında etkili bir role sahiplerdir. Dolayısıyla, bu otoritelere kurumsal yapılanma desteğinin sağlanması gereklidir. Bu, katılım öncesi dönemin erken safhalarında, ilgili müktesebat hakkında güncel bilgi sağlamak ile mümkündür.
Ulusal yönetimin farklı seviyelerinin arasında iyi kurulmuş bir işbirliği, katılımın 3 safhasının (transposition, implementation and enforcement) sürekliliğini sağlamak için bir önkoşuldur. Merkezi ve yerel/bölgesel otorite ve aynı zamanda ilgili paydaşlar arasında bu tür bir diyalogu kolaylaştırmak ve geliştirmek gerekmektedir.

Genel Amaç
Müktesebatın ilgili başlıklarının uygulamasını ve yaptırımını kolaylaştırmak için ülkenin ulusal programının tamamlamak.

Buna ek olarak; Bölgesel Eğitim Programı (RTP) aracılığı ile sağlanan teknik yardım, merkezi otoritenin, bölgesel ve yerel otoriteler ile arasındaki işbirliğini de kuvvetlendirecektir.

Programın Amacı
 • Bölgesel Eğitim Programı (RTP) aracılığı ile sağlanan teknik yardım müktesebatın ulusal programa aktarılmasını (NPAA) tamamlayacaktır. Bölgesel Eğitim Programı (RTP), ulusal yönetim için müktesebatın bölgesel ve yerel seviyede doğru uygulandığını ve yaptırımın teminini sağlayan bir ekstra mekanizma olarak görülebilir.
 • Merkezi yönetimi, bölgesel ve yerel yönetimler ile bir araya getirerek ve katılım öncesinde işbirliğini kolaylaştırarak, deneyimin ve bilginin ulusal yönetimin farklı seviyelerinde takasını kolaylaştıracaktır.
 • Kamu kurumlarını ve ilgili paydaşları kapsayan dinleyici kitlesine, ilgili müktesebatın tartışma ve sunumu için bir forum sağlamaktadır.
Metot ve Yaklaşım
 • Bölgesel Eğitim Programı (RTP), TAIEX mekanizmasının genel prensiplerinden olan, faydalanıcı ülke tarafından sunulan ihtiyaca teknik yardım sağlama ile uyumlu olarak çalışmaktadır.
 • Merkezi yönetimin, hangi yerel ve bölgesel otoriteleri hedeflemesi gerektiğine yardımcı olur. Bu programın yerel olarak sahiplenilmesine yardımcı olur. Merkezi otoriteler, bölgesel ve yerel otoriteler ile etkileşerek Bölgesel Eğitim Programı (RTP) tarafından sağlanan teknik yardımın önceliklerini belirlerler.
 • Seçilen bölgelerdeki kamu çalışanları, uzmanlık alanlarında eğitim alarak Bölgesel Eğitim Programı (RTP) Uzmanı olurlar. Bu uzmanlar daha sonra bölge yönetimleri ile birlikte belirlenen ihtiyaçlara göre müktesebatın spesifik bölümleri üzerinde uygun teknik yardımı organize etmekten sorumludurlar.
 • Bölgesel Eğitim Programı (RTP) Uzmanı bölge yönetimi ile birlikte Bölgesel Eğitim Programı (RTP) faaliyetlerinde ele alınacak konuları önerir ve belirler. Bu konular, merkezi yönetimin öncelikleri ve Bölgesel Eğitim Programı (RTP) Takımı ile uyumlu olmalıdır.

Sonuçlar
 • Bölgesel Eğitim Programı (RTP)’nin önceliklerini belirlemek için, bölgesel ve yerel otoriteler ile merkezi otorite arasında sürekli diyalogu sağlayan bir ağın kurulması. Kararlaştırılan öncelikler (NPAA) ile uyumlu olmalı ve katılım öncesi işlemleri kolaylaştırmalıdır.
 • Seçilen bölgeleri temsil eden kamu görevlileri “mükemmeliyet merkezi” olmak için alanlarında eğitimler alacaktır ve bölgeleri için olacak teknik yardımı organize edeceklerdir.
 • Teknik yardım, seminer ve çalıştay olarak yapılacaktır. Bu seminer ve çalıştaylarda katılımcılara müktesebatın uygulanması ve yaptırımı için yerel uzmanların ve üye ülkelerin deneyimlerinden pratik örnekler sağlanacaktır.
 • Bölgesel Eğitim Programı (RTP), yerel ve bölgesel düzeyde ilgili paydaşların da katılımıyla, müktesebatın faydalanıcı ülkeye etkili uygulanmasını ve yaptırımını geliştirir. Dolayısıyla, Avrupa Birliği’nin genişleme stratejisini destekler.
 • Kamu, iş dünyası ve sivil toplumun da eğitimlere katılımıyla geniş bir ağa ulaşım mümkündür. Bölgesel ve yerel otoriteyi temsil eden kamu görevlisi, bölgede karşılaşılan zorlukları belirler ve vurgular.

Faaliyetler
1) Avrupa Komisyonu tarafından; ilgili ülkenin katılım öncesi süreciyle uyumlu olarak, Bölgesel Eğitim Programı (RTP)’nin başlaması için uygun zamanlama ve öncelikli olarak hangi başlıkların (tüketici haklarının korunması, çevre, gıda güvenliği, fikri mülkiyet hakları, kamu alımları, sosyal politika ve ulaştırma) dikkate alnıması gerektiği belirlenir,
2) Başlıkların seçiminin ardından, Ulusal Odak Noktası olarak hareket edecek uygun merkezi yönetim otoritesi belirlenir ve Bölgesel Eğitim Programı (RTP) Takımı (Avrupa Komisyonu) ile işbirliği içinde uygun bölgesel ve yerel otoriteler seçilir,
3) Ulusal Odak Noktası ile işbirliği içinde, Bölgesel Odak Noktaları tarafından önerilen adayları, gelecekte Bölgesel Eğitim Programı (RTP) Uzmanı olmaları için seçme ve eleme,
4) Seçilen Bölgesel Eğitim programı (RTP) Uzmanları ve Ulusal Odak Noktasının aşağıda belirtilen eğitim aşamalarını organize etmek:
 • Aşama 1 : Avrupa Birliği ve kurumlarına gidiş (1 gün, Brüksel),
 • Aşama 2 : Müktesebatın seçilen başlığı hakkında teknik seminer. (3-4 gün, Brüksel)
 • Aşama 3 : Teknik semineri tamamlamak için, üye ülkeler tarafından, müktesebatın pratikte nasıl uygulandığı hakkında pratik örnekler sağlayan çalıştay.
 • Aşama 4 : Bölgesel Eğitim Programı (RTP) Uzmanlarının bir Bölgesel Eğitim Programı (RTP) semineri/çalıştayı organize etmeleri esnasındaki görevleri hakkında bilgilendirme için hazırlayıcı toplantı ve interaktif ve iyi organize edilmiş bir seminer/çalıştayın nasıl hazırlanacağı hakkında rehberler sunulması (faydalanıcı ülkede 1 gün).

5) Bölgesel ve ulusal odak noktası tarından (Bölgesel Eğitim Programı (RTP) Takımı ile mutabık kalarak) öncelikli olarak belirlenmiş konulara odaklanma,
6) Önceliklerin sürekli olarak gözden geçirilmesi (danışarak). Her konuda gelecek yılın çalışma programını ve önceliklerini tartışmak için Ulusal Odak Noktası (NFP), Bölgesel Eğitim Programı (RTP) Uzmanı ve RFP birlikte yıllık toplantılar organize etmek,
7) Bölgesel Eğitim Programı (RTP) uzmanlarının bu program boyunca sürekli profesyonel gelişmelerini sağlamak için ek çalışma turları organize etmek.


4. Bölgesel Eğitim Programı (RTP)’deki anahtar aktörlerin rol ve profilleri

1. Ulusal Odak Noktası (NFP)
Görevleri
 • Bölgesel Eğitim Programı (RTP) Uzmanlarına ev sahipliği yapacak olan Bölgesel Odak Noktalarını seçme işleminin içinde bulunma,
 • Potansiyel Bölgesel Odak Noktalarının önerilerine dayanarak uygun Bölgesel Eğitim Programı (RTP) Uzmanlarının seçimi ile uğraşma,
 • Bölgesel Eğitim Programı (RTP) Uzmanları ile birlikte eğitim aşamalarında bulunma,
 • Bölgesel Odak Noktaları ve Bölgesel Eğitim Programı (RTP) Takımı (Avrupa Komisyonu) ile yakın işbirliği içinde düzenli olarak Bölgesel Eğitim Programı (RTP)’nin önceliklerini gözden geçirmek,
 • Önerilen faaliyetlerin müktesebatın ulusal programa uygunluğunun (NPAA) teminini sağlama,
 • Bölgesel Eğitim Programı (RTP) faaliyetlerini teşvik etmek ve merkezi yönetim seviyesinden meslektaşlarını eğitim oturumlarına katılım sağlamaları için özendirmek.
2. Bölgesel Odak Noktası (RTP) uzmanlarına ev sahipliği yapan bölgesel/yerel otorite
Görevleri
 • Bölgesel Eğitim Programı (RTP) uzmanı olmak üzere kendi otoritesinde görevlendirilmiş kamu çalışanını önererek seçim işleminin içinde bulunmak,
 • Düzenli olarak Bölgesel Eğitim Programı (RTP)’nin önceliklerini açıklamak ve Ulusal Odak Noktası (NFP) ve Bölgesel Eğitim Programı (RTP) Takımı (Avrupa Komisyonu) ile yakın işbirliği içinde olmak,
 • Yılda bir veya iki kez eğitim işlerini organize edebilmesi ve eğitim aşamalarında yer alabilmesi için, Bölgesel Eğitim Programı (RTP) uzmanına her zamanki görevinden uzak kalması için izin vermeyi taahhüt etmek,
 • Aktif olarak desteklemek için Bölgesel Eğitim Programı (RTP) uzmanlarından birine ev sahipliği yapmak ve bölgede organize edilen eğitim işlerini sahiplenmek,
 • Bölgesel Eğitim Programı (RTP)’ye kamu çalışanlarının ve diğer ilgili paydaşların katılımını teşvik etmek.
Profili
 • Bölgesel Eğitim Programı (RTP) uzmanına ev sahipliği yapmak için, seçilen bölgesel ve yerel otoritelerde çalışan yüksek veya orta düzey kamu yöneticisi olması,
 • Spesifik müktesebatın uygulanmasında, kendi bölgesinin karşılaştığı anahtar sorunlarda sağlam farkındalığa ve bilgiye sahip olması ve yeterli düzeyde İngilizce bilmesi,
 • Taahhütler/Sorumluluklar: en az 2 yıl boyunca Bölgesel Eğitim Programı (RTP) faaliyetlerini teşvik etmesi ve geri bildirim sağlaması beklenmektedir.
3. Bölgesel Eğitim Program Uzmanının (RTP Expert) Görevleri
Görevleri
 • Bölgesel Eğitim Programının (RTP) öncelikleri ile uyumlu olarak, eğitim alanlarını ve konularını belirlemek ve daha sonra, bölgesinde, Bölgesel Eğitim Programı (RTP) seminerlerini/ çalıştaylarını yılda bir veya iki kez TAIEX mekanizmasının desteği ile birlikte organize etmek,
 • Eğitim aşamalarında kazandığı deneyimi ve bilgiyi, meslektaşlarına ve daha geniş bir dinleyici kitlesine yaymak,
 • Bölgesel yönetimde (yani Bölgesel Odak Noktasında (RFP)) “Mükemmellik Merkezi” (centre of excellence) olarak hareket etmek,
 • Ulusal Programı, Bölgesel Odak Noktasının (RFP) denetiminde ve Ulusal Odak Noktası (NFP) ve Bölgesel Eğitim Programı (RTP) Takımı (Avrupa Komisyonu) ile birlikte her yıl koordine etmek.
Profili
 • Seçilen bölgesel/yerel otoritelerde çalışan kamu personeli olmak ve topluluk müktesebatının uygulanmasının ve yaptırımının aktif olarak içinde bulunmak,
 • Konusunda çok iyi derecede teknik bilgiye sahip olmak,
 • İngilizceyi çalışma dili olarak kullanabilmek,
 • Seminer/çalıştay organizasyon deneyimine ve olayları yönetmede ve geniş dinleyici kitlesine sunum yapma becerisine sahip olmak,
 • Tüm eğitim aşamalarını başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra yılda en az 1 kez kendi bölgesinde Bölgesel Eğitim Programı (RTP) organize etmek (en az 2-3 yıl).
BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) KAPSAMINDA
TÜRKİYE’DE ÇEVRE FASLI ALTINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Kurumsal Yapılanma Birimine bağlı olarak aday ülkelere Avrupa Birliği müktesebatının iç hukuka aktarılması, uygulanması ve yürürlüğe konulması alanlarında kısa süreli teknik destek sağlayan TAIEX vasıtasıyla sunulan yardımın bir parçası olarak Bölgesel Eğitim Programı (Regional Training Programme: RTP), Türkiye’de “çevre” ve “gıda güvenliği” alanlarında 2007 yılı içerisinde uygulanmaya başlamıştır.
Bu kapsamda görev alan “çevre” Bölgesel Eğitim Programı (RTP) Uzmanlarının 1. ve 2. basamak eğitim programları, 12-16 Kasım 2007 tarihleri arasında, Belçika’nın Brüksel kentinde; Avrupa Birliği kurumları, karar alma mekanizmaları, katılım öncesi süreç konularında 1 (bir) gün ve “çevre” faslı altındaki müktesebat hakkında ise teknik düzeyde 4 (dört) gün süren iki aşamalı bir eğitim programı sonucunda tamamlanmıştır.
Çevre Bölgesel Eğitim Programı (RTP) Uzmanlarının 3. basamak eğitim programları ise; çevre faslı altındaki dört farklı sektörde (atık, su, hava, doğa), üye ülkelere 5 (beş) gün süre ile gerçekleştirilen çalışma ziyaretleri ile tamamlanmıştır.
Söz konusu eğitimin 4. basamağı olan ‘seminerlere ilişkin lojistik konular hakkındaki bir günlük eğitim’, 21 Mayıs 2008 tarihinde, Ankara’da TAIEX yetkililerinin katılımı ile, çevre ve gıda Bölgesel Eğitim Programı (RTP) Uzmanlarına eş-zamanlı olarak sağlanmıştır.
5. ve son basamak olan ‘örnek Bölgesel Eğitim Programı (RTP) semineri’ için ise; organizasyonda kolaylık sağlanması bakımından, Ankara pilot bölge olarak seçilmiş ve bu çerçevede Ankara İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nün ve Ankara Bölgesel Eğitim Programı (RTP) Uzmanının TAIEX ve diğer ilgili kurumlar ile koordineli çalışmaları sonucunda, 22 Mayıs 2008 tarihinde, ‘Kirleten Öder’ ilkesi çerçevesinde seminer programı gerçekleştirilmiştir.